ایجاد دبیرخانه دائمی ترافیکی در بجنورد |
ایجاد دبیرخانه دائمی ترافیکی شهر در بجنورد ۲۷ آذر ۱۳۹۸
شهردار بجنورد :

ایجاد دبیرخانه دائمی ترافیکی شهر در بجنورد

بجنورد - شهردار بجنورد از ایجاد دبیرخانه دائمی فرهنگ سازی ترافیکی شهر با موضوع " بجنورد پاک " خبر داد.