ایمن سازی ۸۰ درصد مدارس اصفهان |
گاز گرفتگی ۱۰ نفر در استان اصفهان طی سال جاری 18 آذر 1398
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان :

گاز گرفتگی ۱۰ نفر در استان اصفهان طی سال جاری

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از گازگرفتگی 10 نفر از ابتدای امسال در استان خبر داد.