باجه اختصاصی |
الزام بانک های خراسان شمالی به داشتن باجه اختصاصی برای دریافت وجوه نقد 23 فروردین 1399
یک مسئول:

الزام بانک های خراسان شمالی به داشتن باجه اختصاصی برای دریافت وجوه نقد

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی گفت: همه بانک های این استان ملزم به داشتن یک باجه برای دریافت وجوه نقد شدند.