بانکهای عامل |
پرداخت ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قزوین 11 آبان 1398
رئیس سازمان صمت استان قزوین:

پرداخت ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قزوین

قزوین - رئیس سازمان صمت استان قزوین از پرداخت  ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات در قالب رونق تولید، بازسازی، نوسازی و بند الف تبصره ۱۸ طی سال جاری خبر داد.