باید با استفاده از توان داخلی نظام را به نقطه عزت و یربلندی برسانیم |
حمایت دستگاه قضایی از واحدهای صنعتی سرعت پیشرفت صنایع را افزایش می دهد 16 بهمن 1398
معاون وزیر صمت در خراسان شمالی :

حمایت دستگاه قضایی از واحدهای صنعتی سرعت پیشرفت صنایع را افزایش می دهد

بجنورد - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر نقش موثر جلسات اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت : اقدامات قوه قضائیه در جهت تأمین امنیت سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع تولید و اشتغال بسیار مطلوب بوده و سرعت و رشد و ارتقا, صنایع را افزایش داده است.