بحران آب |
قطعی و بحران آب گریبان گیر روستای اسفید صفی آباد  14 شهریور 1398

قطعی و بحران آب گریبان گیر روستای اسفید صفی آباد 

میتوان از چند سال گذشته به عنوان سال هایی که شهرستان اسفراین با خشک سالی و عدم بارش نزولات اسمانی دست پنجه نرم می کرد نام برد. اسفراین – به گزارش انتهاج ، سال جاری سالی پر برکت ازلحاظ بارندگی ها برای این شهرستان رقم خورده است اما در سالی که بارندگی فراوان مردم این […]