بخشنامه |
بساط بخشنامه های متعدد به مدارس باید جمع شود 29 مهر 1398
مشاور وزیر آموزش و پرورش:

بساط بخشنامه های متعدد به مدارس باید جمع شود

بندرعباس - مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت : باید از ارسال بخشنامه های تفکیکی به مدارس جلوگیری شده و بساط بخشنامه های متعدد در کشور جمع شود.