برخورد قاطع |
برخورد قاطع با خبازی های متخلف 03 شهریور 1398

برخورد قاطع با خبازی های متخلف

فرماندار اسفراین در کارگروه آرد و نان شهرستان اسفراین کم کاری برخی از نانواییهای متخلف شهرستان را اخلال در نظام بازار و ایجاد مشکل برای مردم عنوان کرد و گفت: باید مصلحت اندیشی را کنار گذاشت و با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می کنند برخورد قانونی قاطع و بازدارنده صورت گیرد. اسفراین – […]