برنامه‌ریزی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر ارومیه |
عدم اجرای کمیسیون ماده ۵ در بافت فرسوده شهری، بزرگترین مشکل ارومیه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون عمران، برنامه‌ریزی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر ارومیه :

عدم اجرای کمیسیون ماده ۵ در بافت فرسوده شهری، بزرگترین مشکل ارومیه

ارومیه  – رئیس کمیسیون عمران، برنامه‌ریزی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: یکی از بزرگترین مشکلات شهر ارومیه عدم اجرای کمیسیون ماده ۵ در بحث بافت تاریخی و فرسوده است.