تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات شهروندان |
دخالت های بی مورد شوراها در امور شهرداری از خط قرمرهای استانداری تهران است ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری تهران :

دخالت های بی مورد شوراها در امور شهرداری از خط قرمرهای استانداری تهران است

رباط کریم - مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری تهران گفت: دخالت های بی مورد شوراها در امور شهرداری از خط قرمرهایی است که اگر این مورد به استانداری انتقال پیدا کند به شدت با آن برخورد خواهد شد.