خبر روز استرالیا |
سامانه همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور 29 دی 1398

سامانه همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور

بجنورد - سامانه همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور با هدف ارتقای سطح دسترسی به تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یکپارچه سازی کلیه سامانه های مرتبط با آن است.