خبر فارسی اسفراین |
آموزش و اقناع سازی دو عامل برای فرهنگ سازی در حوزه سلامت 20 دی 1398
فرماندار اسفراین:

آموزش و اقناع سازی دو عامل برای فرهنگ سازی در حوزه سلامت

اسفراین- فرماندار اسفراین در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان اسفراین گفت: بسیاری از مسائل بهداشتی با آموزش مستمر و اقناع سازی برای مردم فرهنگ سازی می شود.