خبر فوری راز و جرگلان |
۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی متولی آموزش به ۴۵۲ بیسواد شهرستان راز و جرگلان طی سال جاری 16 دی 1398
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان:

۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی متولی آموزش به ۴۵۲ بیسواد شهرستان راز و جرگلان طی سال جاری

راز و جرگلان - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان ازآموزش ۴۵۲نفر بیسواد توسط ۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی در سال جاری خبر داد.