خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری |
کمبود ۳۰۰ پرستار در چهارمحال و بختیاری 12 دی 1398
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری :

کمبود ۳۰۰ پرستار در چهارمحال و بختیاری

شهر کرد - رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری از کمبود 300 نیروی پرستار در استان خبر داد.