خدمات روانشناختی |
نخستین مرکز مستقل مشاوره و خدمات روانشناختی در استان خراسان شمالی 25 مهر 1398

نخستین مرکز مستقل مشاوره و خدمات روانشناختی در استان خراسان شمالی

اسفراین-نخستین مرکز مستقل مشاوره و خدمات روانشناختی در استان با حضور معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در اسفراین افتتاح شد.