خدمات شهری |
تجهیز شهرداری اردبیل به سامانه هوشمند ۱۳۷ 15 آبان 1398
شهردار اردبیل :

تجهیز شهرداری اردبیل به سامانه هوشمند ۱۳۷

اردبیل - شهردار اردبیل از مجهز شدن نهاد شهرداری به سامانه هوشمند ۱۳۷ خبر داد و گفت: این سامانه با هدف پیگیری سریع مطالبات و پاسخگویی به شهروندان راه اندازی شده است.