دانشگاه پیام نور اسفراین |
رئیس جدید دانشگاه پیام نور اسفراین معرفی شد. 17 آبان 1399

رئیس جدید دانشگاه پیام نور اسفراین معرفی شد.

اسفراین - مراسم معارفه رئیس جدید پیام نور اسفراین باحضور دکتر فیضی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان و فرماندار شهرستان انجام شد.