در قالب ۲۵ مؤسسه دولتی و غیردولتی |
اجرای طرح شتاب بخشی سوادآموزی در اردبیل 01 دی 1398
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل :

اجرای طرح شتاب بخشی سوادآموزی در اردبیل

اردبیل - معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل از آغاز اجرای طرح شتاب بخشی سوادآموزی به منظور تحت پوشش قرار دادن صددرصدی بیسوادان احصا شده استان اردبیل، خبر داد.