دستگاه دیالیز |
تخصیص ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی 04 مهر 1398
مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

تخصیص ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی

بجنورد- مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی اختصاص یافت.