دفاتر ارتباطی پویا |
باید دفاتر ارتباطی پویا با وزارت کشور و دیگر استانداری ها شکل بگیرد 19 خرداد 1399
استاندار یزد،

باید دفاتر ارتباطی پویا با وزارت کشور و دیگر استانداری ها شکل بگیرد

یزد- استاندار یزد گفت:مجموعه دفاتر استانداری باید جایگاه موثر و جریان سازی علاوه بر استان در سطح ملی نیز داشته باشند و باید دفاتر ارتباطی پویا با وزارت کشور و دیگر استانداری ها شکل بگیرد.