دو هزار و ۶۰۰ کنتور |
تولید بیش از ۶۱ میلیون مترمکعب آب در شهرهای کردستان 29 مهر 1398
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان:

تولید بیش از ۶۱ میلیون مترمکعب آب در شهرهای کردستان

سنندج - مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از تولید بیش از 61 میلیون متر مکعب آب طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.