رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی دامغان |
تولید ۱۲۶ تن عسل در دامغان 02 آبان 1398
رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی دامغان :

تولید ۱۲۶ تن عسل در دامغان

دامغان - رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی دامغان از تولید 126 تن عسل طی شش مااه نخست امسال در این شهرستان خبر داد.