رئیس بیمارستان سینا اهواز |
بحرانی شدن کرونا در خوزستان 20 اردیبهشت 1399
رییس بیمارستان رازی اهواز

بحرانی شدن کرونا در خوزستان

اهواز، رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: کرونا در خوزستان در حال بحرانی شدن است.