رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی |
تمام پروژه های خراسان شمالی بر اساس سند توسعه اجرا می شوند 31 شهریور 1398
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی:

تمام پروژه های خراسان شمالی بر اساس سند توسعه اجرا می شوند

بجنورد - رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی گفت: تمام پروژه ها و اقدامات استان بر اساس تدوین سند توسعه اجرا می شود.