رییس کوراش کشور |
۶ بجنوردی در انجمن کوراش کشور حکم گرفتند ۰۱ آبان ۱۳۹۸
دبیر انجمن کوراش کشور:

۶ بجنوردی در انجمن کوراش کشور حکم گرفتند

بجنورد -  دبیر انجمن کوراش کشور گفت: از سوي رئیس انجمن كوراش كشور احكام اركان و كميته هاي اين انجمن براي يك دوره يك ساله صادر گرديد که در این میان 6 بجنوردی نیز صاحب منصب شدند.