سامانه الکترونیکی سامد |
حضور مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در سامانه ارتباط مردم و دولت ۰۳ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در سامانه ارتباط مردم و دولت

یزد- مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در سامانه سامد پاسخگوی مردم بود.