سامانه همگام |
سامانه همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور ۲۹ دی ۱۳۹۸

سامانه همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور

بجنورد - سامانه همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور با هدف ارتقای سطح دسترسی به تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یکپارچه سازی کلیه سامانه های مرتبط با آن است.

۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی متولی آموزش به ۴۵۲ بیسواد شهرستان راز و جرگلان طی سال جاری ۱۶ دی ۱۳۹۸
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان:

۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی متولی آموزش به ۴۵۲ بیسواد شهرستان راز و جرگلان طی سال جاری

راز و جرگلان - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان ازآموزش ۴۵۲نفر بیسواد توسط ۴۵ آموزش دهنده سواد آموزی در سال جاری خبر داد.