سامانه پاسخگویی ۱۱۱ |
سامانه الکترونیکی ۱۱۱ جهت پاسخگویی به موضوع کرونا در یزد ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

سامانه الکترونیکی ۱۱۱ جهت پاسخگویی به موضوع کرونا در یزد

یزد - با توجه به شیوع بیماری تنفسی کرونا سامانه الکترونیکی ۱۱۱ جهت پاسخگویی به پرسش های مردمی راه اندازی شد.