سرعت بخشی ساخت و تحویل پروژه های عمرانی مسکن مددجویان سیل زده |
تحویل پروژه های مسکن مددجویان سیل زده خراسان شمالی سرعت بگیرد ۱۴ دی ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی :

تحویل پروژه های مسکن مددجویان سیل زده خراسان شمالی سرعت بگیرد

بجنورد - مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بر سرعت بخشی ساخت و تحویل پروژه های عمرانی مسکن مددجویان سیل زده تاکید کرد.