سرپرست فنی مهندسی |
دکتر خرسند زاک سرپرست مجتمع فنی مهندسی شد. ۲۷ آبان ۱۳۹۹
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دکتر خرسند زاک سرپرست مجتمع فنی مهندسی شد.

اسفراین - دکتر علی خرسند زاک بعنوان سرپرست جدید مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین معرفی شد.