سعید بخشنده |
کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در اسفراین ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی اسفراین:

کشف و معدوم سازی ۲۰۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در اسفراین

اسفراین-در شش ماه اول امسال 200 کیلو گرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.