سفر حج تمتع |
سفر حج تمتع دوره خودسازی است ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
امام جمعه بجنورد:

سفر حج تمتع دوره خودسازی است

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: حجاج سفر حج تمتع را دوره خودسازی تلقی كنند زیراكه انجام این فریضه الهی در حقیقت تزكیه نفس و مبارزه با هواهای نفسانی است.