سفر دو روزه |
رئیس جمهور وارد بافت شد ۲۰ آبان ۱۳۹۸
رئیس جمهور :

رئیس جمهور وارد بافت شد

بافت – رئیس جمهور در ادامه سفر دو روزه خود به استان کرمان وارد شهرستان بافت شد.