سلیمان حیدری |
پرداخت ۱۲۵ میلیارد ریال خسارت توسط بیمه به کشاورزان کردستان ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
معاون خدمات صندوق بیمه بانک کشاورزی کردستان :

پرداخت ۱۲۵ میلیارد ریال خسارت توسط بیمه به کشاورزان کردستان

سنندج - معاون خدمات صندوق بیمه بانک کشاورزی کردستان از پرداخت 125 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان استان خبر داد و گفت: این بیمه از محل خسارت‌های حوادث غیر مترقبه و طبیعی سال زراعی گذشته تاکنون، ۱۲۵ میلیارد ریال غرامت به بهره برداران استان که تحت پوشش بیمه بودند، پرداخت کرده است.