شبکه بهداشت و درمان بافق |
پیگیری فرماندار بافق برای رفع مطالبات برخی نیروهای شبکه بهداشت و درمان بافق ۱۴ دی ۱۳۹۹

پیگیری فرماندار بافق برای رفع مطالبات برخی نیروهای شبکه بهداشت و درمان بافق

یزد- جمعی از پرستاران طرح خدمات شرکتی شبکه بهداشت ودرمان بافق با حضور در فرمانداری بافق خواستار پیگیری حقوق و مشکلات شغلی خود شدند.