شب عید |
مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات را دارد ۰۴ آبان ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران :

مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات را دارد

ساری - رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران گفت : مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات آن را برعهده دارد.