شرکت سنگ مرکزی ایران - بافق |
ضرورت قطع وابستگی به نفت و توسعه اقتصادی از طریق صنعت و کشاورزی ۲۲ دی ۱۳۹۹
امام جمعه بافق در دیدار با مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران -بافق؛

ضرورت قطع وابستگی به نفت و توسعه اقتصادی از طریق صنعت و کشاورزی

یزد -امام جمعه بافق در دیدار مدیران مجموعه شرکت سنگ مرکزی ایران - بافق، افزود: در شرایط کنونی یکی از اهداف مقام معظم رهبری قطع وابستگی به نفت و رونق اقتصادی در حوزه های کشاورزی ،صنعتی، معدنی و  توسعه صنایع جانبی به عنوان پایه اقتصاد برای جهش تولید است.