شهرداربجنورد |
دوشنبه بازار بجنورد تعطیل شد ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
به دستور شهردار :

دوشنبه بازار بجنورد تعطیل شد

بجنورد - شهردار بجنورد درادامه اقدامات پیشگیرانه شهرداری ، صبح امروز دستور تعطیلی کلیه روزبازارها را داد.