شهرداری بجنورد مناقصات |
اختصاص ۶۰ درصد از بودجه شهرداری بجنورد در سال ۹۹ به مدیریت ترافیک و حمل و نقل عمومی ۱۹ آذر ۱۳۹۸
شهردار بجنورد :

اختصاص ۶۰ درصد از بودجه شهرداری بجنورد در سال ۹۹ به مدیریت ترافیک و حمل و نقل عمومی

بجنورد - شهردار بجنورد از اختصاص 60 درصد از بودجه شهرداری بجنورد در سال 99 به مدیریت ترافیک و حمل و نقل عمومی خبر داد.