شهردار میبد |
ساخت باغ هنر سفال و هنر زیلوی میبد در دستور کار شهرداری میبد است ۲۸ آذر ۱۳۹۹
شهردار میبد:

ساخت باغ هنر سفال و هنر زیلوی میبد در دستور کار شهرداری میبد است

یزد-شهردار میبد گفت: باغ هنر سفال و باغ هنر زیلوی میبد به مساحت ۱۰۰ هکتار برنامه ریزی شد و در حال اخذ مجوز است.