شهرسازی و معماری راه و شهرسازی |
بررسی ۴۸ پرونده در کمیسیون ماده پنج شهرهای بجنورد و اسفراین ۰۸ مهر ۱۳۹۸
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی:

بررسی ۴۸ پرونده در کمیسیون ماده پنج شهرهای بجنورد و اسفراین

بجنورد- معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی از بررسی ۴۸ پرونده در کمیسیون ماده ۵ بجنورد و اسفراین در خراسان شمالی خبر داد.