شهرهای آلوده |
شهر اراک از گروه شهرهای آلوده فاصله گرفته است ۲۰ آبان ۱۳۹۸
استاندار مرکزی :

شهر اراک از گروه شهرهای آلوده فاصله گرفته است

اراک - استاندار مرکزی گفت: با توجه به آمار و ارقام سال های اخیر که پیوسته کاهشی است شهر اراک از گروه شهرهای آلوده فاصله گرفته که نشان از موفقیت و همکاری مردم، مسئولین و سمن های مردم نهاد در این حوزه است.