شهرک گلستان |
تکمیل شبکه فاضلاب بجنورد نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی:

تکمیل شبکه فاضلاب بجنورد نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار

بجنورد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی گفت: تکمیل شبکه فاضلاب بجنورد نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.