شهر دارالعلما |
اولین دیدار را آخرین دیدار نکنید، کتاب ورودی شهر فاروج ناخواناست ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

اولین دیدار را آخرین دیدار نکنید، کتاب ورودی شهر فاروج ناخواناست

بجنورد- ورودی هر شهر مانند مقدمه یک کتاب است، هرچه مقدمه زیباتر و روان‌تر نوشته شده باشد، خواندن ادامه کتاب برای مخاطب، جذاب تر است اما ورودی شهرفاروج مخدوش و ناخواناست. خراسان شمالی به گزارش انتهاج، به نقل از مهر : شناسنامه ومعرف شهرهمان ورودی است همان شبه تصویری که گاهی برآیند کلی مقصد ر […]