مبارزه با فساد |
رصد الکترونیکی فعالیت های دستگاه های کشوری 10 مهر 1398

رصد الکترونیکی فعالیت های دستگاه های کشوری

قشم - رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به ایجاد ارتباط بین سازمان بازرسی کشور و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی ، از رصد الکترونیکی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نظارت بر آن ها خبر داد .