مبارزه با کرونا پتروشیمی خراسان |
بیش از ۳ میلیارد ریال مساعدت پتروشیمی خراسان برای مبارزه با کرونا 11 فروردین 1399
مديرعامل پتروشيمي خراسان:

بیش از ۳ میلیارد ریال مساعدت پتروشیمی خراسان برای مبارزه با کرونا

بجنورد - مديرعامل پتروشيمي خراسان گفت: در قالب مسئوليت هاي اجتماعي 3 ميليارد و 200 ميليون ريال بابت مبارزه با شيوع بيماري كرونا در بخش هاي مختلف به استان پرداخت شد.