مجتبی ناجی |
فعالیت ۳ مرکز فعال پایگاه خدمات اجتماعی در استان اصفهان ۱۲ آبان ۱۳۹۸
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

فعالیت ۳ مرکز فعال پایگاه خدمات اجتماعی در استان اصفهان

اصفهان - معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان از فعالیت ۳ مرکز فعال پایگاه خدمات اجتماعی در استان اصفهان خبر داد.