مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی |
رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین منصوب شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
وزیر علوم و تحقیقات و فناوری؛

رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین منصوب شد

اسفراین - علی خرسند زاک به سمت رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی منصوب شد.

دکتر خرسند زاک سرپرست مجتمع فنی مهندسی شد. ۲۷ آبان ۱۳۹۹
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دکتر خرسند زاک سرپرست مجتمع فنی مهندسی شد.

اسفراین - دکتر علی خرسند زاک بعنوان سرپرست جدید مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین معرفی شد.