مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران |
تبریک فرماندار بافق به سنگ آهن فلات مرکزی و سنگ آهن مرکزی بافق ۰۴ دی ۱۳۹۹
برای عنوان برتری در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی:

تبریک فرماندار بافق به سنگ آهن فلات مرکزی و سنگ آهن مرکزی بافق

یزد- فرماندار بافق به مناسبت موفقیت روابط عمومی های مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران تبریک گفت.