مجریان انتخابات |
برای دنیای کسی، آخرتمان را خراب نکنیم ۱۹ آذر ۱۳۹۸
فرماندار اسفراین:

برای دنیای کسی، آخرتمان را خراب نکنیم

رئیس هیات اجرایی شهرستان اسفراین گفت: اجرای قانون و صیانت از آرای مردم از وظایف مجریان انتخابات است؛ برای دنیای کسی آخرتمان را خراب نکنیم.